Wie wij zijn

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Vlaardingen

De CGK Vlaardingen is een actieve geloofsgemeenschap in Vlaardingen, Zuid-Holland, op gereformeerde grondslag. Naast de zondagse samenkomsten organiseren wij diverse activiteiten op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, ouderenwerk, pastoraat, diaconaat en evangelisatie.

De naam van onze gemeente is ‘Eben-Haëzer’. Deze naam betekent letterlijk: ‘Steen van de hulp’. De profeet Samuël zei bij de oprichting van deze bijzondere steen: ‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen’. Dit geloven wij van harte, nu we inmiddels al meer dan 100 jaar mogen bestaan als kerkgemeenschap in Vlaardingen!

Onze gemeente bestaat uit ca. 300 leden. Elke week komen we op zondag in twee kerkdiensten samen om God en elkaar te ontmoeten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen, een uitleg ervan te krijgen in een preek en samen te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en het bidden voor gemeenteleden of een specifiek onderwerp belangrijke elementen in de zondagse diensten.
Gemeente

U bent van harte welkom om onze diensten te bezoeken! Ons kostersechtpaar zal u hartelijk ontvangen en ook onze gemeenteleden. Kijk hier voor de eerstvolgende diensten die gehouden worden.

Wat geloven wij?

bijbelkring

De basis van ons geloof is de Bijbel. Wij geloven dat dit het Woord van God is, door Hem Zelf eeuwen geleden gesproken tegen mensen, die dit in geloof hebben opgeschreven, zodat wij het kunnen lezen en eruit kunnen leven. De Heilige Geest heeft deze schrijvers van de Bijbel geïnspireerd.

Het geloof werd in de vroege christelijke kerk al uitgedrukt in ‘belijdenissen’. Dit zijn kernachtige verklaringen waarin tot uitdrukking komt wat het geloof voor de mensen van die kerk inhoudt. Ons geloof vinden we o.a. verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis.

De apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en het eeuwige leven.
Amen.

Wilt u de Bijbel ook eens lezen of inkijken, dan kunt u op de site www.Online-Bijbel.nl de Bijbel en al onze belijdenisgeschriften on-line inzien.